Embroidery / Haft

Published in / Opublikowane w: Poetry Wales Online

Date of publication / Data publikacji: December 2023


Myślę o haftach babci Kazi. O jej obrusach i serwetkach. Każda naznaczona dotknięcim jej
    palców, gęsto pokłuta jej igłą. Każdy ścieg nafaszerowany po brzegi. Nigdy za nimi nie
    przepadałam.

I think of Grandma Kazia’s embroidery. Her tablecloths and napkins. Each
single piece bearing the touch of her fingers, thick with the piercing of her
needle. Every stitch full to the brim. I never liked them.

    Co mi próbowałaś powiedzieć, babciu? Wyciągam te stare obrusy, serwetki, pościel; staram się
    odczytać ich język. Czemu mnie do nich nie ciągnęło?

What did you try to tell me, Grandma? I take out those old tablecloths, napkins
and bed-linen; try to read their language. Why wasn’t I fond of it when I saw
your embroidery?

    Twoje kordonki – zapętlone, szybkie. Łączą mnie z tobą. Przywiązują, związują. Palcami czuję
    ostry czubek twojej igły. Jak kiedyś ty, z trudem nawlekam nitkę.

Your stranded cottons – looping and swishing. They link me to you. They tie
me, tie me down. My fingers feel the point of your sharp needle. Like you used
to, I now struggle threading the eye.

    Aż się wzdrygałam. Twoje kolory były dla mnie krzykliwie. Linie i kształty zbyt zaokrąglone i
    kobiece, zbyt ozdobne. Wzory przestarzałe i ckliwe. To wszystko mnie nużyło. Wzdrygałam się.
    A ty o tym wiedziałaś.

I cringed. Found your colours garish. Lines and shapes too curvy and feminine,
too flowery. Patterns passé and mawkish. I found it all tedious. I cringed and
you knew it.

    Czy swój feministyczny manifest napisałaś igłą? Czy byś mi o tym powiedziała, gdybym cię
    zapytała na czas?

Did you write your feminist manifesto with your needle? Would you have told
me had I asked you when I still could?

Leave a reply

error: Content is protected !!